Ομάδα Εργασίας Αρρυθμιών, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Βηματοδότησης

1η Επιστημονική Συνάντηση- 8 Μαϊου 2013 – Πρόγραμμα

Η Ομάδα Εργασίας Αρρυθμιών, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Βηματοδότησης δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2013.

Πρόεδρος: Δρ. Ηλίας Παπασάββας
Αντιπρόεδρος: Δρ. Παντελής Κουρτελλάρης
Γραμματέας: Δρ. Ανδρέας Τρύφωνα